REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Miejskiej Biblioteki Publicznej  Łódź-Śródmieście
im. Andrzeja Struga

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1.  Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem jest wewnętrznym aktem prawnym określającym strukturę organizacyjną Miejskie Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, oraz zakres działania podległych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
 2. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź. Pełni również funkcję biblioteki powiatowej na obszarze swojego działania.  Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury.Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście działa na podstawie:
  -Ustawy z 25 października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z  2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
  -Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.poz.642 z późn. zm.),
  -Statutu biblioteki: nadanego Uchwałą NR LXI/1303/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 24 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3051)

 § 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Bibliotece - należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Śródmieście   im. Andrzeja Struga.
 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Biblioteki.
 3. Komórce organizacyjnej- należy przez to rozumieć dział, filię, sekcję.
 4. Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej działającej w Bibliotece.
 5. Samodzielnym stanowisku  – należy przez to rozumieć jednoosobowe stanowisko pracy, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Biblioteki, podlegające bezpośrednio dyrektorowi.
 6. Regulaminie – należy rozumieć Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

Rozdział II
Zarządzanie i kierowanie

 § 3

 1.  Biblioteką kieruje i reprezentuje instytucję na zewnątrz dyrektor.
 2. Bezpośredni nadzór oraz kontrolę nad całokształtem pracy Biblioteki sprawuje przy pomocy działów, sekcji i samodzielnych stanowisk a w sprawach finansowych przy udziale Głównego Księgowego.
 3.  Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki, wykonywanie zadań statutowych, prowadzenie efektywnej gospodarki  powierzonym majątkiem i środkami finansowymi instytucji.
 4. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności Biblioteki (np.: zarządzenia, pisma okólne, instrukcje, regulaminy).
 5. Podczas  nieobecności dyrektora  jego obowiązki przejmuje  instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście w zakresie udzielonego przez dyrektora pełnomocnictwa.
 6.  W przypadku jednoczesnej nieobecności dyrektora i instruktora zastępstwo pełnił będzie kierownik administracyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście

 § 4

Działami i filiami zarządzają kierownicy,  którzy ponoszą  odpowiedzialność  przed dyrektorem za realizację swoich zadań i kompetencji oraz za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań  objętych zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

§5

Kierownicy działów , filii, sekcji  są powoływani przez dyrektora Biblioteki.
Do zdań kierowników należy planowanie, sprawowanie nadzoru i koordynacja oraz kierowanie działalnością działu, filii, w szczególności:
- bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami ,
- koordynacja działań merytorycznych,
- kształtowanie kierunków rozwoju działów, filii, sekcji,
- ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa danych ustawowo chronionych,
- sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności,
- dbanie o pozytywny wizerunek Biblioteki,
- współpraca z innymi komórkami Biblioteki w zakresie realizowanych zadań.

§6

W przypadku nieobecności kierownika, zastępstwo pełni wyznaczony przez kierownika
pracownik, upoważniony do wykonywania obowiązków w niezbędnym zakresie.

 Rozdział III
Struktura organizacyjna

§7

Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą:

 1. Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji.
 2. Dział Informacyjno-Bibliograficzny.
 3. Filie biblioteczne.
 4. Sekcja ds. Automatyzacji.
 5. Dział Administracyjno-Budżetowy.
 6. Samodzielne stanowisko ds. instrukcyjno-metodycznych.
 7. Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż.
 8. Samodzielne stanowisko głównego księgowego.

§8

 1. Schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wykaz Filii bibliotecznych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział IV
Zakresy działania komórek organizacyjnych

§9

 
Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji należy:
Do podstawowych zadań Działu należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.
 2. Profesjonalna obsługa  użytkowników bibliotecznych.
 3. Bieżąca analiza ofert wydawniczych i badanie potrzeb użytkowników.
 4. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, edukacyjnej i medialnej.
 5. Prowadzenie ewidencji bibliotecznej, dokumentacji statystycznej i finansowej związanej z działalnością Działu.
 6. Sporządzanie okresowych  planów i sprawozdań oraz analiz i informacji z działalności Działu.
 7. Popularyzacja książki i  czytelnictwa.
 8. Promowanie podejmowanych  działań w środowisku lokalnym zarówno w sposób tradycyjny jak i przy pomocy nowych mediów.
 9. Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie
  rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców miasta.

§ 10

Dział Informacyjno – Bibliograficzny
Do podstawowych zadań Działu  należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych z uwzględnieniem tematyki regionalnej a w szczególności wiedzy o Łodzi.
 2. Organizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjno – bibliograficznego.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej Biblioteki.
 4. Prowadzenie  doradztwa i szkoleń w zakresie edukacji cyfrowej.
 5. Opracowywanie materiałów informacyjno – bibliograficznych i pomocy metodycznych dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście.
 6. Prowadzenie odpowiedniej ewidencji bibliotecznej, dokumentacji statystycznej i finansowej.
 7. Opracowywanie planów, sprawozdań i analiz z działalności Działu.

§11

Filie biblioteczne.
Do podstawowych zadań filii  należy w szczególności:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

§12

Samodzielnego stanowisko ds. instrukcyjno-metodycznych.
Do podstawowych zadań Instruktora należy:

 1. Pełnienie obowiązków dyrektora podczas jego nieobecności.
 2. Pełnienie nadzoru merytorycznego i kontroli nad Działem Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji, Działem Informacyjno-Bibliograficznym, filiami  poprzez wizytacje i  lustracje  podległych jednostek.
 3. Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje bibliotekarzy  oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
 4. Praca w komisji ds. selekcji i kontroli zbiorów :
  - organizowanie zespołów biorących  udział w skontrach i nadzorowanie kontroli zbiorów w bibliotekach.
  - nadzór i koordynacja  prac dotyczących selekcji zbiorów.
 5. Udział w pracach nad planami i sprawozdaniami Biblioteki.
 6. Opracowywanie sprawozdań statystycznych danych dotyczących czytelnictwa i  analiz działalności Biblioteki.
 7. Współpraca z Wojewódzką  Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
 8. Promocja Biblioteki w środowisku.

§13

Sekcja ds. Automatyzacji.
Do podstawowych zadań Sekcji  należy:

 1. Administrowanie systemem Bibliotecznym „Mateusz”.
 2. Organizowanie i kontrolowanie poprawności działania  systemu.
 3. Koordynowanie i wdrażanie nowych procedur  programu w zakresie automatyzacji prac bibliotecznych.
 4. Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego biblioteki.
 5. Dbałość o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 6. Zapewnienie wsparcia informatycznego pracownikom biblioteki i podległym filiom.
 7. Redagowanie na bieżąco strony internetowej MBP Łódź-Śródmieście oraz portalu społecznościowego  Facebook.
 8. Sporządzanie sprawozdań oraz analiz dotyczących automatyzacji.
 9. Konserwacja sprzętu komputerowego.
 10. Udział w przygotowaniu i prowadzeniu spraw związanych postępowaniem o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zakupów sprzętu elektronicznego.

 
§14

Dział Administracyjno-Budżetowy.
Na czele Działu stoi Kierownik Administracyjny, który podlega bezpośrednio dyrektorowi MBP Łódź-Śródmieście , odpowiada za powierzony mu majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania podporządkowanych mu stanowisk.

Do podstawowych zadań Działu należy:

 1. Prowadzenie i realizacja zadań administracyjnych, finansowo-budżetowych, majątkowo-gospodarczych, sekretariatu i introligatorskiej oprawy książek.
 2. Koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej i  gospodarczej filii bibliotecznych i działów.
 3. Opracowywanie przy współudziale dyrektora planów i sprawozdań w zakresie praw administracyjno-gospodarczych, kadrowych i finansowych.
 4. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i dokumentacji dotyczącej przepisów wewnętrznych i aktów zewnętrznych związanych z działalnością Biblioteki.
 5. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 6. Przygotowanie i prowadzenie całości spraw związanych z postępowaniem o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Zapewnienie zaopatrzenia Biblioteki w materiały, sprzęt biurowy, urządzenia techniczne.
 8. Obsługa techniczno - remontowa lokali bibliotecznych, prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji, modernizacji i remontów tych lokali.
 9. Koordynacja działań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Bibliotece.
 10. Obsługa biurowa i kancelaryjna Biblioteki.
 11. Prowadzenie spraw kadrowych, pracowniczych i płacowych.
 12. Dokonywanie operacji bankowych.
 13. Prowadzenie kasy Biblioteki.


§15

Samodzielne stanowisko  ds. bhp i ppoż :
Do podstawowych zadań specjalisty  ds. bhp i ppoż należy:

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp.
 2. Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp.
 3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 4. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp.
 5. Sporządzanie dla pracodawcy okresowych analiz stanu bhp.
 6. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp oraz przepisów ppoż.
 7. Współpraca z zewnętrznymi organami kontroli warunków pracy.
 8. Współudział w opracowaniu ryzyka zawodowego.
 9. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

§16

Samodzielne stanowisko Głównego księgowego.
Do podstawowych zadań głównego księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych.
 4. Analiza gospodarki finansowej Biblioteki.
 5. Sporządzanie planów finansowych, budżetowych i sprawozdań finansowych.
 6. Uczestnictwo w opracowaniu planów finansowych do projektów i programów Biblioteki, dotyczących pozyskiwania środków finansowych oraz prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych tych projektów.
 7. Kontrola wewnętrzna w działach i jednostkach organizacyjnych w zakresie spraw finansowych.

§17

 1. W Bibliotece działają, powołane przez dyrektora doraźnie, komisje:

        1) Komisja ds. Selekcji i kontroli zbiorów,
        2) Komisja Inwentaryzacyjna,
        3) Komisja Likwidacyjna,
        4) Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
        5) Komisja ds. Zamówień Publicznych

 2. Dyrektor może powoływać inne Komisje o charakterze stałym lub czasowym.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§18

 1. Zmiany w Regulaminie dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Łodzi.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w Zarządzeniu dyrektora Biblioteki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście.

Wykaz Filii Bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga.

 1. Filia Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży, 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 24
 2. Filia Nr 2 dla Dorosłych, 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 67
 3. Filia Nr 3 dla Dorosłych, 90-223 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 84
 4. Filia Nr 4 dla Dzieci i Młodzieży, 91-402 Łódź, ul. Pomorska 96a
 5. Filia Nr 5 dla Dorosłych, 90-271 Łódź, ul. Wschodnia 42
 6. Filia Nr 6 dla Dorosłych, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 91a
 7. Filia Nr 7 dla Dorosłych, 91-404 Łódź, ul. Lumumby 12
 8. Filia Nr 8 dla Dorosłych, 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 24
 9. Filia Nr 9 dla Dorosłych, 90-303 Łódź, ul. Brzeźna 10
 10. Filia Nr 10 dla Dzieci i Młodzieży, 90-303 Łódź, ul. Brzeźna 10
 11. Filia Nr 11 dla Dorosłych, 90-429 Łódź, ul. Próchnika 7
 12. Filia Nr 12 dla Dorosłych, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
 13. Filia Nr 14 dla Dzieci i Młodzieży, 90-513 Łódź, ul. A. Struga 14