Regulamin korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz podległych filiach bibliotecznych.

Regulamin korzystania z Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście  im. Andrzeja Struga oraz podległych filiach bibliotecznych.

 
Regulamin ustala się na podstawie :

a/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  z 2012 r. poz. 642 z późn.  zm.)
b/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2012 r.  poz. 406.)
c/Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z póź. zm.)
d/ statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście.

 
1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie udostępniane w poszczególnych filiach jest własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście.
2. Ze stanowiska Internetowego korzystać może każda osoba po zapoznaniu się z jego regulaminem.
3. Podczas jednej sesji przy komputerze mogą przebywać nie więcej niż dwie osoby.
4. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.
5. Internet dostępny jest dla użytkowników w godzinach pracy.
6. Podstawą korzystania z usług internetowych jest okazanie dowodu tożsamości lub legitymacji na podstawie których,  bibliotekarz dokona wpisu do rejestru udostępnień a użytkownik zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu  co  potwierdzi własnoręcznym podpisem.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia odpowiedzialności rodziców lub opiekunów.
7. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem bibliotekarza.
8. Korzystanie z usług Internetowych jest płatne i wynosi

    2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
    Wydruk materiałów – 1 strona – 0,30 zł. (tekst), 1,00 zł z elementami grafiki

Wydruki wykonuje bibliotekarz.

9. Indywidualna sesja internetowa pomoże trwać 1 godzinę z możliwością przedłużenia o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z internetem.
10. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu.

Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik

11. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się w szczególności  :

   a) Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego,
   b) Wchodzenia na strony zawierające nielegalne oprogramowanie,
   c) Samowolnego usuwania usterek w działaniu sprzętu,
   d)Wykorzystywania komputera do celów komercyjnych a także sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego , treści rasistowskich i pornograficznych,
   e) Spożywania posiłków i picia napojów przy stanowisku.

12. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują monitorowanie ich pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza. W przypadku nie przestrzegania w/w punktów regulaminu, dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika oraz pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Internetu na terenie placówki.
13. Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
14. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania zasobów Internetu a w przypadku użytkownika niepełnoletniego jego prawni opiekunowie.
15. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, iż użytkownik w wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
16. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki, szczególnie w przypadku, kiedy podczas logowania użytkownik korzystał z poufnych haseł.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.
17. Korzystanie ze stanowiska komputerowego należy zakończyć najpóźniej 15 min. Przed zamknięciem placówki.
18. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia czytelnika prawa do korzystania z Internetu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie  z dniem 02.01.2013r.

Aneks do Regulaminu korzystania z Internetu