Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Śródmieście oraz w podległych filiach bibliotecznych

 Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Śródmieście oraz w podległych filiach bibliotecznych.

ROZDZIAŁ  I. Postanowienia ogólne

§1

1.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście oraz podległych filiach bibliotecznych odbywa się według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.
2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o bibliotece należy przez to rozumieć jednostki wymienione w ust. 1.

§2

1.Regulamin niniejszy ustalony został w oparciu o przepisy :
a/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  z 2012 r. poz. 642 z późn.  zm.)
b/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2012 r.  poz. 406.)
c/Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z póź. zm.)
d/ statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście.

 ROZDZIAŁ II. Zbiory biblioteki.

§3

1.Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór z zakresu literatury pięknej i z różnych dziedzin wiedzy, nauki i sztuki.
2.Biblioteka może prowadzić i udostępniać czytelnikom zbiory:
a/ czasopism
b/ materiałów audiowizualnych,
c/ innych materiałów bibliotecznych,
3.Biblioteka prowadzi katalogi.

§4

Zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, płyty, kasety i inne materiały) stanowią własność biblioteki.

ROZDZIAŁ III. Prawo do korzystania z biblioteki

§5

1.Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki posiadają osoby, które:
a/ są pełnoletnie
b/ złożyły kartę zapisu
c/ zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§6

1.Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki posiadają także małoletni, wymaga to jednak zgody przedstawiciela ustawowego.
2.Zgoda przedstawiciela ustawowego, winna być wyrażona w formie pisemnej, przy składaniu karty zapisu. Przedstawiciele ustawowi powinni nadto spełnić warunek wymieniony w §5 ust. 1 pkt c/ .

 §7

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych informuje się, iż :

Administratorem danych  osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście z siedzibą w Łodzi, ul Andrzeja Struga 14.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane, przechowywane i aktualizowane będą w celach statystycznych i analitycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Jeśli osoba ubiegająca się o prawo korzystania ze zbiorów biblioteki nie spełnia warunków przewidzianych w niniejszym rozdziale, kierownik biblioteki podejmuje decyzję o odmowie prawa korzystania ze zbiorów.

§8

1.Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawana jest  karta biblioteczna, na której znajduje się napis „Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście”, nr karty, nr identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.
2.Jedna karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki  Publicznej Łódź-Śródmieście stosującej system biblioteczny „Mateusz”.
3.Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą korzystania z usług Biblioteki.
4.Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni ; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych  - również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
5.Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie . W przeciwnym razie Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie operacje dokonywane na koncie czytelnika.  Powtórne wydanie karty jest odpłatne i wynosi 5 zł.
6.Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się nią osób nieuprawnionych przejmuje Biblioteka. 

ROZDZIAŁ IV. Prawa i obowiązki czytelników

§9

1.Czytelnicy, którzy nabyli uprawnienia do korzystania z biblioteki, mają zgodnie z postanowieniami rozdziału III regulaminu prawo do:
a/ wypożyczania książek i czasopism na warunkach określonych w regulaminie,
b/ korzystania z księgozbioru podręcznego,
c/ samodzielnego wyszukiwania książek w wypożyczalni,
d/ korzystania z katalogów oraz porad bibliotekarza przy doborze wypożyczanych pozycji,
e/ zgłaszania kierownikowi biblioteki uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu placówki.
2.Czytelnicy mają obowiązek:
a/ przestrzegać zasad wypożyczania zbiorów określonych regulaminem,
b/ dbać o powierzone książki bądź czasopisma, w szczególności chronić je przed uszkodzeniem mechanicznym lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.
c/ niezwłocznie powiadamiać bibliotekę o zmianach personalnych, miejsca zamieszkania lub pobytu.
d/ okazać na żądanie bibliotekarza dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia podawanych przez czytelnika danych,
e/ zachować ciszę i czystość w pomieszczeniach biblioteki.

§10

Postanowienia §8 i §9 stosuje się odpowiednio do przedstawicieli ustawowych małoletnich czytelników.

ROZDZIAŁ V. Zasady udostępniania zbiorów.

§11

1.Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

§12


1.Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów w jednej filii bibliotecznej, we wszystkich nie więcej niż 10.


§13

1.Termin zwrotu wypożyczonych książek upływa po miesiącu od daty wypożyczenia.
2.Bibliotekarz może ustalić krótszy lub – na wniosek czytelnika – dłuższy termin niż wynikający z ust. 1.
3.Przed upływem ustalonego terminu zwrotu książki bibliotekarz może na wniosek czytelnika przesunąć termin zwrotu, o ile nie zostało na nią złożone zamówienie przez innego czytelnika.
4.Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. Przy każdorazowej prolongacie czytelnik winien na żądanie bibliotekarza okazać wypożyczony wolumen. Wypożyczone materiały można zwracać tylko w placówce, której zostały wypożyczone.
5.W wyjątkowych wypadkach biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem zwrotu.

§14

1.Każdorazowe wypożyczenie, prolongata oraz zwrot książki  jest  rejestrowane w komputerowym systemie bibliotecznym.
2.Na żądanie czytelnik może otrzymać potwierdzenie wypożyczenia (wydruk komputerowy).

§15

Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę wypożyczoną. Zamówienie daje pierwszeństwo wypożyczenia po jej zwrocie.  Maksymalna ilość zarezerwowanych pozycji nie może przekraczać trzech woluminów.

§16

1.W razie braku książki w księgozbiorze biblioteki, na życzenie czytelnika bibliotekarz udziela informacji o najbliższych placówkach bibliotecznych, w których pozycja ta może się znajdować.
2.Czytelnik może skorzystać z prowadzonego przez bibliotekę systemu wypożyczeń między bibliotecznych.
3.Z książek sprowadzonych w myśl ust.2 czytelnik może korzystać jedynie w lokalu biblioteki.

§17

1.Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać jedynie w lokalu biblioteki.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie z księgozbioru podręcznego wyłącznie na rewers poza siedzibą biblioteki na okres nie przekraczający 1 tygodnia. Nie dotyczy to jednak słowników i encyklopedii.

§18

1.W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w razie wypożyczenia poza siedzibą biblioteki książki o dużej wartości antykwarycznej lub rynkowej, bibliotekarz może zażądać od czytelnika kaucji równej wartości wypożyczonej pozycji.
2.Kaucja podlega zwrotowi z chwilą oddania wypożyczonej książki.

§19

1.Z bieżących numerów gazet i czasopism czytelnicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu bibliotecznym. Pozostałe numery gazet i czasopism mogą być udostępniane także poza teren biblioteki, po zarejestrowaniu w zeszycie wypożyczeń, na czas określony przez bibliotekarza, ale nie dłuższy niż jeden tydzień.
2.Czasopisma bądź gazety oraz zbiory audiowizualne wypożycza się na warunkach określonych dla książek.

 ROZDZIAŁ VI. Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu książki, jej zniszczenia bądź uszkodzenia

§20

W wypadku opóźnienia zwrotu wypożyczonej przez czytelnika książki ponad ustalony termin w myśl §13 biblioteka pobiera opłatę w wysokości 0.10 zł od woluminu za każdą dobę od upływu terminu zwrotu.

§21

1.W razie nie dotrzymania przez czytelnika terminu zwrotu (§13) biblioteka kieruje doń upomnienie za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wzywając do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych woluminów.
2.Po otrzymaniu monitu czytelnik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczoną pozycję oraz uiścić opłatę naliczoną stosownie do §19 i koszty wysyłki upomnienia.

§22

1.Jeżeli książka została przez czytelnika utracona winien on przekazać na rzecz biblioteki w ciągu 14 dni od daty utraty, egzemplarz pozycji oraz uiścić koszt oprawy introligatorskiej. Termin może zostać przedłużony przez kierownika biblioteki.
2.W wypadku niezadośćuczynienia wynikającego z ust.1 obowiązkowi, czytelnik winien zapłacić bibliotece odszkodowanie równe wartości antykwarycznej bądź rynkowej książki, ustalonej przez kierownika, z uwzględnieniem ewentualnych kosztów oprawy.
3.Stopień zużycia książki nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.
4.Za zgodą kierownika biblioteki czytelnik w zamian za utraconą książkę może przekazać na rzecz biblioteki inną uznaną za przydatną w księgozbiorze.
5.W razie utraty jednego z woluminów wypożyczonego dzieła wielotomowego czytelnik odpowiada w myśl ust.1-4 jak za całość.

§23

1.Zniszczenie przez czytelnika wypożyczonej książki w stopniu czyniącym niemożliwą lub nieuzasadnioną ekonomicznie jej naprawę pociąga za sobą odpowiedzialność czytelnika według zasad przewidzianych w §21.
2.Jeżeli zniszczoną książkę można naprawić czytelnik ponosi pełne koszty jej naprawy.

§24

1.Niedopełnienie przez czytelnika obowiązków przewidzianych w rozdziale niniejszym powoduje wystąpienie biblioteki na drogę postępowania sądowego celem zaspokojenia roszczeń.
2.Przed skierowaniem sprawy do sądu biblioteka może wezwać czytelnika ponownie do zapłaty należnych świadczeń, określając ich wysokość i ostateczny termin ich zapłaty.
3.W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia książki, przy której wypożyczeniu pobrano kaucję (§17) i zaniechaniu przez czytelnika spełnienia obowiązków przewidzianych w §21 ust.1 bibliotece przysługuje prawo zaspokojenia swych roszczeń do czytelnika przede wszystkim z sumy kaucji. Nie zamyka to drogi postępowania sądowego, jeżeli kaucja nie pokryła wartości szkody.
4.W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) biblioteka może zaniechać dochodzenia od czytelnika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale, o ile powyższe sytuacje zostaną dowiedzione poświadczeniem odpowiednich organów.

§25

1.Przepisy §21-25 stosuje się odpowiednio w razie utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia przez czytelnika wypożyczonych czasopism bieżących , zbiorów audiowizualnych lub innych materiałów bibliotecznych.
2.Opłata za opóźnienie w zwrocie jednego numeru bieżącego prasy ponad ustalony termin wynosi 0,10 zł. za dobę.

ROZDZIAŁ VII. Naruszenie obowiązków regulaminowych.

§26

W razie poważnego bądź uporczywego naruszenia obowiązków wynikających z regulaminu kierownik biblioteki może:
1.zawiesić czytelnika w prawie korzystania ze zbiorów biblioteki na czas określony,
2.pozbawić czytelnika prawa korzystania ze zbiorów biblioteki.

ROZDZIAŁ VIII. Rozpatrywanie odwołań.

§27

1.Od decyzji kierownika biblioteki, w szczególności w sprawach:
a/ odmowy prawa do korzystania ze zbiorów,
b/ wysokości kaucji żądanej przy wypożyczeniu,
c/ ustalenia wartości pozycji utraconej lub zniszczonej przez czytelnika,
d/ ustalenia wysokości kosztów naprawy książki uszkodzonej,
e/ naliczenia kar umownych,
f/ zawieszenia i pozbawienie prawa korzystania ze zbiorów
przysługuje czytelnikowi prawo odwołania do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście ul. A.Struga 14.
2.Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez czytelnika wiadomości o skarżonej decyzji.
3.Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście jest ostateczna w toku postępowania wewnątrzbibliotecznego.

ROZDZIAŁ IX. Postanowienia końcowe.

§28

1.Niniejszym regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Aneks Nr 1 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Bibliotecznych.

Aneks Nr 2 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Bibliotecznych.